Home

Welkom om de website van Het Veenschap.

Bij notariŽle akte van 29 juni 2009 is de Vereniging het Veenschap opgericht. Onder het Veenschap wordt in dit verband verstaand het gebied dat begrensd wordt door het Hazenpad, de Hoffmansweg, de Verbindingsleiding en de Paterswal.

In de statuten is het doel van de vereniging als volgt omschreven:

  • a. behartiging van de belangen van de eigenaren;
  • b. leden zelf verantwoordelijk te laten zijn voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in het gebied;
  • c. bevordering van de door het gebied karakteristieke levensgemeenschappen waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerkende elementen, structuren en processen;
  • d. ondersteunen, beschermen en ontwikkelen van een (binnen de natuurlijke omstandigheden) gevarieerde flora en fauna;
  • e. handhaving van de bestaande cultuurgrond;
  • f. het bieden van ruimte voor andere doeleinden zoals, cultuurhistorie en recreatief medegebruik, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan functies.

Zo is ťťn en ander statutair bepaald, populair gezegd komt er het op neer om dit unieke veengebied zoveel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Dat betekent dat er bomen en opslag verwijderd moeten worden zodat o.a. op veel plaatsen de heide weer terug kan komen. Hiermee is een paar jaar geleden al een bescheiden beging gemaakt. Daarnaast is er al een wandelpad aangelegd (knuppelpad) en is er een bruggetje gelegd over de Verbindingsleiding. Hierdoor is het gebied (beter) bereikbaar geworden voor wandelaars.

Om de statutaire doelstellingen voor het gehele gebied te realiseren, is dit inrichtings- en beheerplan samengesteld. Het bestuur van de vereniging het Veenschap hoopt dat dit plan er toe mag bijdragen dat dit bijzondere stukje Vriezenveen zoveel mogelijk wordt teruggebracht in de oorspronkelijke unieke staat en zo voor het nageslacht bewaard blijft.

Namens het bestuur van de vereniging Het Veenschap,

Hans Fokke, voorzitterNieuws

19/01/2016 - Uitnodiging ledenvergadering van 25 januari 2016
Geachte Leden, Donateurs en Vrijwilligers, Namens het bestuur van de vereniging “Het Veenschap” nodig ik u uit voor de ledenvergadering van 25 januari 2016, ’s avonds om 20.00 uur in het Veenmuseum aan de Paterswal te Vriezenveen. Graag willen we die avond om 20.00 uur aan u...
18/01/2016 - Notulen ledenvergadering d.d. 26 januari 2015
Aanvang 20.00 uur Locatie Veenmuseum 1. Opening De voorzitter heet de 28 aanwezigen welkom en opent de vergadering. 2. Notulen vorige ledenvergadering De notulen van de vergadering van 27 januari 2014 worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen -Afwezig met kennisgeving: Dineke...
17/01/2016 - Jaarverslag 2014
Ook in 2014 zijn we samen weer actief geweest in “Het Veenschap”. We hebben het idee de begroeiing langzaam onder controle te krijgen. De inzet van de schapen lijkt effectief. Daarnaast is het leuk gezamenlijk snoeiwerkzaamheden te verrichten. Op 27 januari 2014 hebben we de...