Home

Welkom om de website van Het Veenschap.

Bij notariële akte van 29 juni 2009 is de Vereniging het Veenschap opgericht. Onder het Veenschap wordt in dit verband verstaand het gebied dat begrensd wordt door het Hazenpad, de Hoffmansweg, de Verbindingsleiding en de Paterswal.

In de statuten is het doel van de vereniging als volgt omschreven:

  • a. behartiging van de belangen van de eigenaren;
  • b. leden zelf verantwoordelijk te laten zijn voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in het gebied;
  • c. bevordering van de door het gebied karakteristieke levensgemeenschappen waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerkende elementen, structuren en processen;
  • d. ondersteunen, beschermen en ontwikkelen van een (binnen de natuurlijke omstandigheden) gevarieerde flora en fauna;
  • e. handhaving van de bestaande cultuurgrond;
  • f. het bieden van ruimte voor andere doeleinden zoals, cultuurhistorie en recreatief medegebruik, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan functies.

Zo is één en ander statutair bepaald, populair gezegd komt er het op neer om dit unieke veengebied zoveel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Dat betekent dat er bomen en opslag verwijderd moeten worden zodat o.a. op veel plaatsen de heide weer terug kan komen. Hiermee is een paar jaar geleden al een bescheiden beging gemaakt. Daarnaast is er al een wandelpad aangelegd (knuppelpad) en is er een bruggetje gelegd over de Verbindingsleiding. Hierdoor is het gebied (beter) bereikbaar geworden voor wandelaars.

Om de statutaire doelstellingen voor het gehele gebied te realiseren, is dit inrichtings- en beheerplan samengesteld. Het bestuur van de vereniging het Veenschap hoopt dat dit plan er toe mag bijdragen dat dit bijzondere stukje Vriezenveen zoveel mogelijk wordt teruggebracht in de oorspronkelijke unieke staat en zo voor het nageslacht bewaard blijft.

Namens het bestuur van de vereniging Het Veenschap,

Hans Fokke, voorzitterNieuws

23/10/2014 - Natuurwerkdag in Het Veenschap
Op zaterdag 1 november a.s. is het de landelijke Natuurwerkdag. Ook de Vereniging Het Veenschap doet hier aan mee. Iedereen die de natuur een warm hard toedraagt wordt van harte uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren. De werkzaamheden bestaan uit snoeien, opruimen van takken...
02/10/2014 - Jaarverslag 2013
In 2013 hebben we weer volop kunnen werken in het “Het Veenschap”. Op 28 januari 2013 hebben we de ledenvergadering gehouden. Hierbij hebben we 17 leden en donateurs mogen begroeten. Er waren 2 afmeldingen. Na de pauze heeft Jan Bokdam een presentatie gehouden omtrent de mogelijke...
01/10/2014 - Notulen ledenvergadering d.d. 27 januari 2014.
1. 20.00 uur Ontvangst en koffie. 2. Opening: De Voorzitter heet de 28 aanwezigen welkom en opent de vergadering. 3. Vorig verslag: Geen opmerkingen. 4. Mededelingen: Afwezig met kennisgeving: H.Jonker, J.Nijen Twilhaar, dhr. Sloet, Peddemors, Uitslag, Vellinga. Omdat de...